در حال کار بر روی طرحهای ترکیبی چوب و فلز هستم.

از شما ممنونم