ترکیب نارنجی و قهوه ای جالب میشه. منم از همین رنگ استفاده کردم