با سلام
ممنون از گزارشات واطلاعات اما صاحبخانه این گل ها را دوست دارد واز آنجا که اینها مورد علاقه یا مناسب گربه ها هستند ،آنها را میخود ونابود می کند ،آیا راهی هست که گربه ها کاری به گلدان های ما نداشته باشند؟