خیلی عالی بود. اتفاقا تو کارم بدرد خورد من تعمییر کار موبایل هستم.