سلام ببخشیدمن میخواستم برااتاق پذیرایی درابعاد۵متردر۶/۸۰ مبل بخرم به نظرشما چه نوع طرح ومدل روانتخاب کنم